dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex®‎ - тел. 0888 803 800

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “РАМЕР ГРУП” ЕООД  ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.dexyflex.eu

 

 

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба на артикули, осъществявани през електронния магазин www.dexyflex.eu (наричан по-нататък за краткост „електронният магазин") на “РАМЕР ГРУП” ЕООД.

 

1.2.Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между “РАМЕР ГРУП” ЕООД със седалище в гр.Варна и адрес на управление ул. Тролейна 6, рег.ВАС, ф.д.№ 1053/1999г., ЕИК 103302389, наричано по-долу за краткост Продавач и Купувачите му, като установяват предварително реда и условията, при които се прехвърля правото на собственост върху продаваните стоки и заплащането на цената им.

 

1.3. Продавачът предоставя на Купувача възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната цена, при спазване на настоящите Общи условия.

 

1.4. Договорът за покупко-продажба между Продавача и Купувача се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката направена от Купувача, а при заявяване на неналична стока договорът се смята за сключен от момента на заплащане на цената на стоката.

 

2. ПОНЯТИЯ

2. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение :

 

2.1. „Електронен магазин" е уебсайт със следния електронен адрес www.dexyflex.eu за електронна търговия, който е платформа за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Купувача.

 

2.2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „купувач”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на стока;

 

2.3. „Стока” е всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

 

3. ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА

3.1. Всяка поръчка за покупка през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение  на Общите условия. При спор, чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е направило поръчката и/или е заплатило цената на заявената за закупуване стока при поръчка на неналични стоки.

 

3.2. Купувачът подава поръчката, чрез попълване на електронна бланка, в която задължително следва да се посочи: адрес за доставка, имейл адрес и телефон за контакти.

 

3.3. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност или не може да я произведе в разумни срокове, Продавачът се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на поръчката, да уведоми Купувача за това на посочения от него имейл адрес или телефон.

 

3.4. За неналични стоки, Продавачът посочва срок на доставка, различен от този по т. 4.2. от настоящите Общи условия, с който Купувачът може да се съгласи или да откаже.

 

3.5. Продавачът потвърждава направената от Купувача поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от Купувача в електронния формуляр за поръчка електронен адрес.

 

3.6. Продавачът не е обвързан от направените от Купувача заявки. Последните са задължителни за Продавача, когато стойността на поръчката е платена изцяло от страна на Купувача.

 

3.7. В момента на извършване на поръчката, Купувачът изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно, чрез отбелязване в полето Приемам Oбщите условия за продажба на стоки през този електронен магазин и декларирам, че съм навършил 18 години, с което Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги безусловно, без ограничения и/или възражения и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на поръчка за покупка на стока от страна на Купувача.

 

3.8. Продавачът си запазва правото да ограничи продажбата на определени артикули, представени в електронния магазин www.dexyflex.eu.

 

4. ДОСТАВКА

4.1. Купувачът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни : име и фамилия / име на фирма на Купувача или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ : улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, телефон и имейл адрес за обратна връзка.

 

4.2. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Купувача адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, освен в случаите по т. 3.4. от настоящите Общи условия.

 

4.3. Срокът по предходната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато за конкретната стока е посочено, че заплащането е възможно с наложен платеж. В случай, че е дадена възможност и Купувачът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката.

 

4.4. Доставката се извършва чрез услугите на куриерска фирма и е за сметка на Купувача.

 

4.5. При дадена възможност и избор от страна на Купувача - заплащане чрез наложен платеж, разходите на куриерска фирма по инкасирането на парите са за сметка на Купувача.

 

4.6. Продавачът си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на Купувача, Продавачът за своя сметка възстановява на Купувача заплатената сума.

 

4.7. Товаро-разтоварните работи при доставката, не са отговорност или задължение на Продавача или на куриера, а на получателя на стоката.

 

4.8. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен във формуляра за доставка.

 

4.9. При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от Купувача адрес за доставка, Продавачът полага всички усилия да се свърже с Купувача на посочения от него телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като Купувачът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от Купувача телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

 

4.10. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчка, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.      

 

4.11. В случай, че Купувачът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта, посредством системите e-Pay или Easy-pay и не направи такова плащане, то за Продавачът не възниква задължение за доставка на заявената стока.

 

4.12. В случай, че Купувачът е посочил, че плащането ще се извърши чрез наложен платеж, но то е отхвърлено, след като му е била дадена възможност, то за Продавачът не възниква задължение за предаване на стоката.

 

5. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

5.1. Стоката се предава на Купувача или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача, като подписва придружаващите стоката документи.

 

5.2. В случай, че Купувачът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Продавача, последният се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

 

5.3. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Купувача /или друг получател/ в брой на сумата по наложения платеж, посочен в товарителницата придружаваща пратката.

 

6. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Цените на артикулите в електронния магазин са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на доставните разходи и цената на услугата за инкасиране на парите при наложен платеж.

 

6.2. Цената за доставката, цената за инкасиране на парите при доставка с наложен платеж се заплащат от Купувача съгласно ценоразписа на куриерската фирма.

 

6.3. Продавачът си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Продавача поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно т. 6.11. по-долу срок.

 

6.4. Евентуални търговски отстъпки от цените на артикулите, не се отнасят за артикули, които са в промоция или са на разпродажба.

 

6.5. Заплащането на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява  алтернативно по един от следните начини:

1. посредством системата e-Pay ;

2. посредством системата Easy-pay ;

3. посредством дебитни или кредитни карти;

4. чрез банков превод (преди експедиране на стоката);

5. с наложен платеж при доставка с куриер (ако в е предоставена такава възможност за съответния артикул).

 

6.6. Продавачът си запазва правото да използва и други начини за плащане или да ограничи начините за плащане на осъществяваните покупки за всички или за част от предлаганите артикули.

 

6.7. Заплащането на всички стоки, предлагани в електронния магазин се осъществява  при поръчването им, с изключение на случаите, когато за съответния артикул изрично е посочено, че съществува възможност за заплащане на същия с наложен платеж.

 

6.8. Заплащането на цената на стоките в електронния магазин се извършва само със съгласието на Купувача, като при отказ от негова страна да заплати сумата на поръчката, Продавачът има право да откаже да сключи договор за покупко-продажба и доставяне на поръчаното.

 

6.9. Заплащането на всички стоки, предлагани в електронния магазин не се третира като авансово плащане.

 

6.10. Купувачът се съгласява, че действието по авансово плащане на стока, когато има такова, ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

 

6.11. При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки посредством системата Easy-pay или чрез банков превод, Купувачът следва да заплати дължимата сума в срок до 7 (седем) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Продавача. Ако в срока по предходното изречение по банковата сметка на Продавача не постъпи дължимата по конкретна поръчка сума,  Продавачът приема, че Купувача се отказва от поръчката, и анулира поръчката на основание „неполучен превод".     

 

7.  ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. При получаване на стоката Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа, ако констатира явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерската фирма. В протокола следва задължително  са се опишат явните недостатъци.

 

7.2. В случай, че Купувачът  не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол по т. 7.1., същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци и/или липса на някой от придружаващите я аксесоари.

 

7.3. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Варна, ул. Тролейна 6. Телефон за вързка : +359 888 803 800, Email за клиенти - sales@dexyflex.eu

 

7.4. Купувачът е длъжен да прегледа стоката в 3-дневен срок след получаването и, и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това, стоката се смята за окончателно одобрена.          

 

7.5. Продавачът предоставя, при поискване от страна Купувача документи във връзка с продаваните от него стоки, съгласно приложимото към момента на продажбата законодателство.

 

7.6. Рекламация следва да се предяви в писмен вид с точно описание на вида на претендираните дефекти и подлежи на одобряване след като се установи, че възникването им не е в резултат от лошо натоварване, транспортиране, съхраняване или неправилна употреба от страна на Купувача.

 

7.7. Купувачът губи правото си на рекламация :

- по отношение на дефектите, които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед на вещта (включително и такива по опаковката) от момента, в който приеме стоката;

- при всяко смесване, преработка, ползване или преопаковане на стоките, което се счита за безусловен знак за приемането им.

 

7.8. Всички рекламации и гаранции са изключени, след като Купувачът продаде стоките на трети лица.

 

7.9. Продавачът не носи отговорност за неподходящото използване на стоките.

 

7.10. Основателността на предявените рекламации се преценява от Продавача, въз основа на представените мостри или при непосредствен оглед на рекламираните стоки.

 

7.11. При уважаване на рекламация Продавачът може да предложи замяна с качествени стоки за своя сметка или намаляване на цената ненадвишавощо 10 % /десет процента/ от договорената стойност на стоката.

 

7.12. Малки, обичайни в бизнес взаимоотношенията или технически неизбежни отклонения в количеството, качеството и размера не могат да бъдат рекламирани.

 

7.13. Всяка друга отговорност на Продавача, освен ангажираната по горепосочения ред рекламационна отговорност, е изключена съгласно настоящите Общи условия.

 

8. ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АРТИКУЛИ.

8.1. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на стоката, Купувач, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има правата по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

8.2. В случай, че Купувачът упражни правата си по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, следва да изпрати изявление за отказ от слючения договор до  Продавача и да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на Купувача. В случай, че Купувача не спази горните условия Продавачът има право да откаже развалянето на сключения договор.

 

8.3. Изявлението по чл. 55 от Закона за защита на потребителите следва да бъде изпратено на адрес посочен на страницата за контакти в настоящия сайт.

 

8.4. Купувачът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

 

8.5. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Купувачът е упражнил горепосоченото право.

 

8.6. Продавачът не носи отговорност за разходите, които Купувачът е направил при закупуването на стоката.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

9.1. Продавачът полага грижа информацията в  електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефоните посочени на страницата за контакти в настоящия сайт.

 

9.2. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветовете на продуктите.

 

9.3. Продавачът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

 

9.4. Продавачът е администратор на лични данни, регистреран по Закона за защита на личните данни. Продавачът гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Купувачите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Купувачът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача за целите на договора за покупко-продажба и доставка на поръчваните през електронния магазин стоки.

 

9.5. Продавачът не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила (природно бедствие, обществени размирици, акт на държавен или общински орган т.н.). Изпълнението на задълженията се спира, докато трае непреодолимата сила.

 

9.6. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им. Продавачът си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на настоящият интернет сайт и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

 

9.7. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящите Общи условия или във връзка с нарушаване им, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението им, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия се прилага приложимото българско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Варненски окръжен съд.

 

Настоящите „Общи условия на Рамер Груп ЕООД за продажба на стоки през електронен магазин www.dexyflex.eu“ са приети с решение на Управителния съвет  на Рамер Груп ЕООД и влизат в сила считано от 11.01.2021г.

 

 


Сподели:
Разпечатай