dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!

DexyFlex®‎

Uslovi korišćenja internet stranica Ramer Grup D.O.O.

 

Datum poslednjeg ažuriranja: 10 januar 2021 g.      

 

І. Pristup i korišćenje internet stranica Ramer Grup D.o.o.

1. Pristupom, pretraživanjem ili preuzimanjem podataka sa bilo kog dela ovog sajta ili njegovog sadržaja, ili slanje ili povezivanje na njega, ili bilo koje drugo korišćenje ovog sajta i njegovog sadržaja, bilo kao registrovani korisnik ili kao neregistrovani posetilac, Vi se slažete sa ovim Uslovima korišćenja. Pristup i.korišćenje ovog sajta sa Vaše strane podleže ovim Uslovima korišćenja i svim važećim zakonima i propisima. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta, dajete bezuslovnu saglasnot sa ovim Uslovima korišćenja, prihvatate ih bez ograničenja i/ ili primedbi i se obavezujete sa ih poštujete. Prihvatate da će svi ostali sporazumi između Vas i RAMER GROUP DOO u tom pogledu biti zamenjeni ovim Uslovima korišćenja. Ako niste saglasni i ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo Vas da napustite sajt.

Slažete se da nećete pristupati ovoj stranici na bilo koji drugi način, osim putem službenog interfejsa i korisničkog unosa, predviđenog za potrebe pristupa sajtu kao neregistrovani i / ili registrovani posetioci sajta.

Svaki drugi pristup smatraće se kao zlonameran hakerski napad, pretnja ili opasnost.

Regularni pristup ovom sajtu može da bude ograničen na maksimalan broj puta i / ili kao trajanje u određenom vremenskom periodu.

 

ІІ. Vlasništvo nad sadržajem

Sajt je vlasništvo RAMER GROUP DOO.

Sadržaj ove stranice i tehnologije, koje su korišćene u njemu su zaštićene Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Sve vrste teksta, grafike, fotografije i videa, informacije o proizvodima i drugi materijali objavljeni na sajtu su vlasništvo RAMER GROUP DOO ili drugih lica, sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.

Svaki sadržaj, koji predstavlja trgovačku marku, logo ili zaštitni znak usluga, je takođe registrovana ili neregistrovana trgovačkja marka kompanijeRAMER GROUP DOO ili drugih lica.

Strogo se zabranjuje korišćenje bilo kog sadržaja sa sajta na način drugačiji od onog predviđen ovim Uslovima korišćenja, bez pismenog odobrenja vlasnika sadržaja. Obaveštavamo Vas, da ćemo braniti prava intelektualne svojine svim zakonskim sredstvima, uključujući i traženje krivičnog gonjenja.

RAMER GROUP DOO zadržava pravo da vrši promenu cena, dizajna, sadržaja i Uslova korišćenja bez prethodne najave.

Podršku ovog sajta vrši RAMER GROUP DOO.

 

ІІІ. Pojmovi

U smisli postojećih Uslova korišćenja navedeni pojmovi se koriste sa sledećim značenjem:

- „Usluga” označava svaku funkciju, sredstva, primenu, informaciju ili drugu postojeću uslugu dostupnu putem ovog sajta (uključujući, gdje je to moguće).

- „Uslovi” označavaju ove Uslove korišćenja.

- „Korisnik” ili „Vi” označava svako lice, koje ima pristup ili koristi gore navedeni sajt, sa ili bez odobrenja kompanije RAMER GROUP DOO i nezavisno da li ste ili ne registrovani da koristite ovaj sajti ili njegov deo, ili ste registrovani Korisnik usluge, koju predlaže ovaj sajt.

- „Ovaj websajt” ili „sajt” označava websajt (home-stranicu i web stranice ka njoj) ili drugi skup informacija i /ili aplikacija, koje predlaže RAMER GROUP DOO, i koje su dostupne preko fizički povezanih ili bežičnih mreža (uključujući internet i mreže, dostupne korišćenjem protokola za bežične aplikacije ili slične (wap) tehnologije), pomoću uređaja za pristup kao što su računar, laptop, mobilni tlefoni, PDA uređaji, digitalne kamere, televizori, ili drugi mrežni uređaji, na kojima ovi Uslovi za korišćenje su navedeni ili ka kojima upućuje veza sa Korisnikom, od koga se zahteva da prihvati ove Uslove za korišćenje.

Neki drugi pojmovi su definisani u nastavku teksta.

 

ІV. Korišćenje sajta sa Vaše strane.

- Osim ako nije drugačije rečeno, pružene Usluge i informacije su samo za ličnu i netrgovačku namenu. Bez znanja i bez pismenog odobrenja kompanije RAMER GROUP DOO nemate pravo da menjate, kopirate, širite, prenosite, predajete, pokazujete, predstavljate, štampate, umnožavate, objavljujete, licenzirate, stvarate proizvode izvedene od postojećih, prodajte informacije, proizvode i usluge, prebacujete ili na neki drugi način koristite sadržaj ovog sajta.

 - Zabranjeno je da koristite sajt za objavljivanje materijala ili za prenošenje materijala sa protivzakonitim, zastrašujućim, nevernim, zbunjujućim, vređajućim, maltretirajućim, klevetajućim, vulgarnim, skandaloznim, nevaspitanim, pornografskim sadržajem ili kakvi i da su materijali, koji bi mogli da izazovu ili podstaknu ponašanje koje bi moglo da se računa za prestupno, za koje bi moglo da se traži krivična odgovornost ili koje dovodi do narušavanja bilo kojeg zakona. RAMER GROUP DOO će sarađivati sa svim pravosudnim organima, u svakom sudskom nalogu, kojim se zahteva ili se naređuje kompaniji RAMER GROUP DOO da otkrije identite svakoga, ko objavljuje i prenosi takve informacije ili materijale.

- Zabranjeno je da koristite sajt u reklamne svrhe ili za predstavljanje trgovačkih predloga.

RAMER GROOP DOO je sačuvao svoje pravo da traži obeštećenje i odštetu za eventualne štete i namere treće strane, nastale kao posledica kršenja postojećih Uslova korišćenja i / ili neregularnog korišćenja Usluga ovog sajta.

Korisnik ne treba da koristi ovaj sajt ili Usluge na način, koje dovode do narušavanja postojećih Uslova korišćenja (ili njihovo značenje) ili bilo koji važeći zakon ili propis (uključujući i one koji se odnose na korišćenje javnih telekomunikacijskih sistema) ili koji pričinjava ili ima verovatnost da pričini određenu štetu, prekidanje ili oštećivanje ovog sajta ili Usluge. i Korisnik ne smije pokušati neovlašćeno da pristupa bilo kojem delu ove stranice, nalozima drugih korisnika ili drugim računarskim sistemina, povezanim na ovaj sajt, bez obzira da li se radi o halerskim napadima, traženjem lozinke ili drugim aktivnostima. Korisnik ne može da sakuplja ili da pokušava da sakuplja lične podatke, koji se odnose na druge sajtove koristeći ovaj sajt.

Ponašanje, delatnost posetilaca ili korisnika Usluga i ovog sajta u celini, koje ne odgovaraju gore navedenim zahtevima u Uslovima za korišćenje, se smatraju kao zlonamene aktivnosti, hakerske i druge opasne radnje i pretnje, mogu da izazovu pokretanje procedure i postupaka za pravnu zaštite.

Prekršioci će biti gonjeni svim raspoloživim zakonskim sredstvima.

 

V. Poverljivost

RAMER GROUP DOO je registrovana po Zakonu za zaštitu ličnih podataka kao administrator ličnih podataka korisnika i se angažuje da preduzme sve moguće mere, kojim će garantovati neprikosnovenost ličnih podataka (naprimer: ime, adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte), sakupljenih od korisnika ovog sajta, kao i da ih ne otkriva, osim u slučajevima, kada to zahtevaju državni organi ili lica na službenoj dužnosti, opunomoćeni zakonom da potražuju i sakupljaju informacije koje sadrže lične podatke na način definisan normativnim zakonskim regulativama.

 

Vi, bezuslovno i izričito ste saglasni, da Vaše unošenje Vaših ličnih podataka na ovom sajtu predstavlja Vašu izričitu pismenu saglasnost za sakupjanje, obrađivanje, čuvanje i dostavljanje Vaših ličnih podataka saglasno opisanim ovde pravilima.

 

Svaki korisnik sajta ima pravo u svakom trenutku da zatraži da budu izbrisani njegovi lični podaci. Zahtev treba da bude poslat u pismenom obliku na sledeću email adresu: office@rambg.eu . U trenutku slanja zahteva od strane korisnika za brisanje njegovih ličnih podataka, ne treba da postoje nikakvi neuređeni međusobni odnosi između korisnika i RAMER GRUP DOO. U trenutku uklanjanja podataka,obe stranke ne treba da imaju nikakve pretencije jedna ka drugoj, kako u trenutku uklanjanja podatka, tako i za u buduće.

-

Svaka druga informacija, poruka ili materijal, koji pošaljete na sajt, naprimer, pitanja, komentari, predlozi i itd., smatraće se da nije poverljiva i bez prava na vlasništvo.

RAMER GROUP DOO se anagažuje da štiti Vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti opisuje praksu da sakuplja i koristi podatke. Ova izjava se ne odnosi na druge online ili offline sajtove, proizvode ili usluge kompanije RAMER GROUP DOO. Prilikom otvaranja ovog sajta, Vi prihvatate opisane u ovoj izjavi o privatnosti tehnike o sakupljanju i korišćenju informacija.

 

VІ. Sakupljanje ličnih podataka
Nalog registrovanog korisnika, lozinka i sigurnost, uslovi za uključivanje/ isključivanje

Ako za neku Uslugu je neophodno da otvorite nalog, treba da izvršite proces registracije, tako što nam pružite aktualne, potpune i tačne podatke, na način kako je navedeno u samom formularu. Osim toga, treba da odaberete lozinku i korisničko ime. Nosite potpunu odgovornost za očuvanje poverjivosti Vašeg naloga i lozinke. Osim toga, nosite odgovornost za bilo koju ili sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu. Prihvatate da ćete nas odmah obavestiti o svakom neovlašćenom korišćenju Vašeg naloga ili drugih narušavanja sigurnosti. RAMER GROUP DOO ne nosi odgovornost za gubitke, koji mogu nastati ukoliko neko drugi koristi Vaš nalog i lozinku, nezavisno da li se to dešava sa ili bez Vašeg znanja. Možete biti odgovorni za gubitke kompanije RAMER GROUP DOO ili treće strane, prouzrokovane upotrebom Vašeg naloga i lozinke od strane trećeg lica. Nemate pravo da koristite tuđ nalog bez dozvole vlasnika naloga.

Lične podatke, koje sakupljamo, mogu da sadrže Vaše ime, datum rođenja, adresu, ime firme ili organizacije, e-mail, telefon, podatke o Vašoj o kompaniji.

Sajt može da prikupi određene informacije o Vašoj poseti, na primer: ime Vašeg internet provajdera i IP adresu, preko koje pristupate Internetu, datum i vreme kada ste otvorili sajt, stranice koje ste otvorili na sajtu, internet adresu web sajta, sa kojeg ste direkto pristupili našem sajtu. Ove onformacije se koriste sa ciljem poboljšanja i administracije sajta, kao i za analiziranje tendencija.

Da bi ste izbegli presretanje i korišćenje Vaše e-mail adrese i drugih ličnih podataka u neodgovarajuće ili zlonamerne svrhe, kompanija RAMER GROUP DOO savetuje da budete oprezni kada ostavljate i objavljujete Vašu istinsku e-mail adresu ili lične podatke u različitim diskusionim grupama, čatovima i drugim javnim forumima

Da biste poslali, postavili ili preuzeli informacije, da biste mogli da komunicirate preko sajta ili da imate pristup do sajta ili nekog njegovog dela, Korisnik, može da bude zamoljen da pruži podatke za registraciju i da se pridriži. Uslov da se koristi ovaj sajt, njegove Usluge i njegov sadržaj, je da svi detalji o registraciji Korisnika, koje on pruža, da su verodostojni, tačni, aktualni i potpuni.

Vi prihvatate da odmah obavestite kompaniju RAMER GROUP DOO o nastalim promenama, koje su bitne za Vašu registraciju. Obaveštenje treba da napravite putem e-mail adrese, koja je postavljena na ovom sajtu.

Ako RAMER GROUP DOO smatra da su ovi detalji netačni, zastareli ili nepotpuni ili po svom nahođenje veruje da je takav postupak neprikladan (uključujući slučajeve u kojima sumnja u postojanje višestrujih profila Korisnika od strane iste osobe), ima pravo da uskrati pristup Korisniku sajta i/ ili za bilo koju od svojih Usluga i sadržaja na sajtu.

U slučajevima, kada se odlučite da pristupite ovom sajtu ili do nekog njegovog dela i je ponuđen ‘izlaz’ (ili slična) mogućnost, Vi prihvatate da se isključite i da izađete iz Vašeg naloga na kraju Vaše sesije. RAMER GROUP DOO zadržava pravo da isključi uključenog Korisnika, čiji je nalog neaktivan duže vreme.

Lozinka i detalji vezani za nalog

Korisnik nosi odgovornost za očuvanje tajnosti njegove/ njene lozinke i drugih detalja i za sve aktivnosti putem naloga Korisnika. Svako neovlašćeno korišćenje naloga Korisnika ili drugo narušavanje sigurnosti, treba da budu odmah prosleđeni ovom sajtu putem e-maila. Vaša registracija je lična i Vi ne treba da objavljujete ili da dostavljate Vaše korisničko ime ili lozinku drugim licima. Svaka zloupotreba od Vaše strane i objavljivanje Vašeg korisničkog imena i/ili lozinke može da ima za posledicu prestanak Vaše registracije.

Korišćenje ličnih podataka

Sakupljeni lični podaci na sajtu se koriste za rad na sajtu i za pružanje Usluga i izvršavanje transakcija, koje ste zatražili ili dozvolili.

Imajući to u vidu, RAMER GROUP DOO može da koristi lične podatke, kako bi Vam pružio efikasnije usluge, da poboljša sajt i odgovarajuće proizvode i Usluge i da olakša njegovo korišćenje, tako što smanji potrebu stalno da unosite jedne te iste informacije ili tako što izvrši personalizaciju sajta, shodno Vašim željama i interesovanjima. Da bi Vam predložio iste Usluge o drugim našim proizvodima, sakupljene informacije na ovom sajtu mogu da se kombinuju sa informacijama drugih usluga koje pruža kompanija RAMER GROUP DOO..

 

VІІ.Korišćenje kolačića

U ovom sajtu koristimo kolačiće da osiguramo celovitost procesa registracije i za personalizaciju sajta. Kolačići predstavlja malu tekstulanu datoteku, koju zapisuju na Vašem hard disku serveri posećenih web stranica. Kolačići ne mogu da se koriste za izvršavanje programa ili instaliranje virusa na računaru. Kolačići su jedinstveni i mogu da ih pročitaju samo web serveri u domenu, koji je poslao odgovarajući kolačić.

Jedan od glavnih ciljeva kolačića je udobnost, da uštedite vreme. Na primer, ako izvršite personalizaciju web stranice ili razgledate sajt, pomoću kolačića sajt će se setiti Vaših podataka prilikom Vaše sledeće posete. Ovo pojednostavljuje proces isporuke relevantnog sadržaja, navigaciju i razgledanje sajata i itd. Kada se vratite na web sajt, podatke koji ste ostavili pre toga mogu da se obnove, tako da možete jednostavno da koristite personalizovane funkcije tog sajta.

Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete korišćenje kolačića. Većina web pretraživača automatski prihvataju kolačiće, ali u postavkama Vašeg pretraživača možete, ako želite, da ih odbijete. Ako odlučite da ne prihvatite korišćenje kolačića, može se desiti da ne možete koristiti u potpunosti interaktivne funkcije ovog sajta ili drugih sajtova, koje posećujete.

 

VІІІ.Odgovornost

Ekipa kompanije RAMER GROUP DOO ulaže maksimalne napore kako bi na svom sajtu pružala što je moguće više najtačnije i najnovije informacije.

RAMER GROUP DOO ne nosi odgovornost za:

-          eventualnu štetu, realnu ili imaginarnu, nastalu ili povezanu sa pristupom (ili ne postojanje pristupa) do sajta i korišćenjem sadržaja i informacija, koje su objavili registrovani korisnici na ovom sajtu;

-          informacije na internet stranicama, ka kojima ovaj sajt sadži linkove, kao i za posledice nastale njihovim posećivanjem;

-          mišljenja izneta u forumima (komentare);

-          sadržaj reklama, koje su objavljene na internet stranici.

Korisnici preuzimaju ličnu odgovornost da provere svoje informacije pre nego što ih objave na internet stranici.

Sadržaj internet stranice podleži promeni bez prethodnog obaveštenja.

Korišćenje ove internet stranice je na Vaš rizik. Niti RAMER GROUP DOO, niti njegove kćerke-firme, radnici, direktori ili menadžeri, zastupnici ili druga lica, koja su učestvovala u stvaranju, održavanju, upravljanju ili administriranju internet stranice, ne nose odgovornost za nikakve direktne, indirektne, kaznene, slučajne, specijane, izazvane ili bilo koje druge štete, nastale ili povezane na neki drugi način sa korišćenjem ove internet stranice ili njenog sadržaja, bez obzira da li na osnovu ugovora, narušavanje prava, objektivne odgovornosti i itd., čak iako je postojalo upozorenje o mogućoj šteti.

 

ІХ.Nezakonita ili zabranjena upotreba

Jedan od uslova za korišćenje Usluga je da ih ne koristite za nezakonite ciljeve ili za ciljeve, koji su zabranjeni prema postojećim Uslovima za korišćenje, ograničenjima i objašnjenima. Nemate pravo da koristite Usluge na način koji može da nanese štetu, da blokira,preoptereti ili ošteti server ili mrežu (mreže) vezane na server kompanije RAMER GROUP DOO, ili da onemogućite trećem licu da koristi neke od Usluga. Nemate pravo da pokušavate da dobijete neovlašćeni pristup do Usluga, tuđeg naloga, računara ili računarske mreže, povezane na server RAMER GROUP DOO, ili do neke od Usluga, pomoću hakerskih napada, da tražite lozinke za pristup ili korišćenjem drugih metoda. Nemate pravo da dobijate ili da probate da dobijate materijale ili informacije, sredstvima koja su nenamerno obuhvaćena Uslugama.

 

Х. Veze ka sajtovima trećih lica
Sajt može da sadrži veze ka drugim sajtovima, koji su u vlasništvu ili koje upravljaju lica, različita od RAMER GROUP DOO. Ovi linkovisu dati samo za Vaše olakšanje i njihovo objavljivanje ne podrazumeva znači odobravanje samog sajta. Veze ka sajtovima trećih lica odvešće Vas izvan ovog sajta. RAMER GROUP DOO ne kontroliše i ne nosi odgovornost za sadržaj, politiku zaštite ličnih podataka, za sadržaj linkova koji se tamo nalaze, za promene, ažuriranje i sigurnost tih sajtova. Bez ograđivanja od gore navedenog, RAMER GROUP DOO izričito odbija svaku odgovornost u slučaju da su ovi sajtovi:
- narušavaju pravo intelektualne svojine trećih lica;
- netačni, nepotpuni ili dovode u zabludu;

- nisu pogodni za trgovački ili drugi konkretan cilj;

- ne pružaju doboljno sigurnost;

- sadrže viruse ili druge štetne;

- klevetnički ili pogrdni.

Osim toga RAMER GROUP DOO nije izrazila odobrenje po pitanju sadržaja ovih sajtova i nuđenih proizvoda i usluga u njima. Ako ostvarite vezu sa takvim sajtovima, to radite na svoj rizik i bez našeg odobrenja

RAMER GROUP DOO ne nosi odgovornost za širenje informacija elektronskim putem ili drugim oblikom distribuiranja, dobijenim od sajta ka kome postoje linkovi na ovom sajtu.

 

ХІ. Politika po pitanju nezatražene informacije

Kompanija RAMER GROUP DOO i njeni zaposleni ne primaju i ne razmatraju ideje i mišljenja, koja niisu bila zatražena, a su pristigla na sopstvenu inicijativu pošiljalaca. Molimo Vas, ne šaljite nam originalne autorske materijale, mustre, demo ili bilo kakve druge proizvode. Ako uprkos našoj molbi da nam ne šaljete Vaše ideje i materijale, Vi ipak odlučite da ih pošaljete na Vašu odgovornost, treba da imate u vidu, da RAMER GROUP DOO ne garantuje da će Vaše ideje i matrijali da budu tretirani kao poverljive informacije ili objekat sa pravom na zaštitu intelektualne svojine.

 

ХІІ. Ažuriranje postojećih Uslova korišćenja

RAMER GROUP DOO može u svakom trenutku i bez prethodne najave da promeni ove Uslove korišćenja ažuriranjem postojećeg dokumeta. Ove prerađene verzije su obavezne, zbog čega Vam savetujeno periodično da posećujete ovu stranicu, kako bi pregledavali najnovije uslove korišćenja naše stranice.

 

XIII. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih Uslova za korišćenje, možete da nas kontaktirate, koristeći dole navedene informacije.

RAMER GRUP DOO

Ul. Trolejna 6,

Varna, Bugarska

e-mail: office@rambg.eu

 

Za sva neuređena pitanja sa ovim Uslovima korišćenja primenjuje se postojeće bugarsko zakonodavstvo.

RAMER GROUP DOO

 


Share:
Odštampajte