dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоТехническа информацияХимическа устойчивост на различни видове маркучи

Химическа устойчивост на различни видове маркучи

Химическа устойчивост:
=добра
=ограничена
=несъвместим
Полиуретан Полиестер Полиетилен Полиамид 12 Силикон PTFE PE еластомер
Technobel PU, PU calibre Technobel, Tricovend Profiline Aqua Plus Tube PA calibre Vitryl PTFE Tubes SpirAqua Plus Technobel AL soft
20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 50°C
Ацеталдехид
Оцетна Киселина 10%
Оцетна Киселина 25%    
Оцетна Киселина 50%    
Оцетна Киселина, Анхидрид      
Ацетон
Ацетофенон      
Ацетилен
Акрилонитрил
Ally Хлорид   
Стипца 
Алуминиев Хлорид
Алуминиев Флуорид    
Алуминиевият Хидроксид       
Алуминиев Сулфат
Амоняк 
Амоняк (Във Вода) 
Амониев Ацетат    
Амониев Хлорид    
Амониев Хидроксид      
Амониев Метафосфат     
Амониев Нитрат
Амониев Персулфат       
Амониев Фосфат 
Амониев Сулфат
Амониев Тиоцианат       
Амилацетат
Анилин    
Анилин Оцветяване  
Антимон Хлорид 50%     
Арсенова Киселина       
Асфалт        
Асфалт            
Baryum Карбонат       
Бензалдехид
Бензен (Бензол)  
Бензилхлорид  
Bisulfitic Детергенти          
Белина
Боракс
Борна Киселина 10%  
Bromhydric Киселина 10%  
Bromhydric Киселина 50%  
Бром  
Бромобензен  
Бутан  
Етер
Бутилов Алкохол
Бутилетер       
Бутил Гликол       
Бутил Стеарат     
Маслена Киселина    
Калциев Бисулфит  
Калциев Карбонат       
Калциев Хлорат       
Калциев Хлорид  
Калциев Хидроксид      
Калциев Хипохлорит 15%   
Калциев Suphide       
Carbon Bisulfur  
Въглероден Диоксид (Сух)    
Въглероден Диоксид (Мокро)    
Въглероден Окис  
Серовъглерод
Въглероден Тетрахлорид
Въглена Киселина      
Рициново Масло  
Chloracetic Киселина
Хлор (Сух)
Хлор (Мокро)
Хлорна Вода
Хлоробензен
Хлороформ    
Хлоросулфонова Киселина
Хромова Киселина 50%
Лимонена Киселина
Каменовъглен Катран        
Концентрирана Солна Киселина
Концентриран Калий   
Концентрирана Сода
Меден Ацетат  
Меден Арсенат       
Меден Хлорид    
Меден Цианид     
Меден Нитрат       
Меден Сулфат
Креозот Масло    
Крезол (Метил Фенол)
Cyanhydric Киселина    
Циклохексан
Циклохексанол  
Циклохексанонът
Декалин    
Диацетон    
Диацетон Алкохол  
Дибутилфталат    
Дихлоретан
Diesel Масло   
Диетил Етер     
Диетиламин        
Диетиленгликол 
Лиетиламин      
Диметилформамид  
Диоксан (Диетилен Етер)    
Дифенил    
Сух Серен Анхидрид 
Сух Сернист Анхидрид     
E85
Етилацетат
Етилакрилат        
Етилов Алкохол
Етилбензен    
Етилцелулозата        
Етилхлорид    
Етил Етер  
Етил Mercatan      
Етилен        
Етиленхлорид
Етилен Диамин    
Етиленов Гликол  
Етиленгликол 30% 
Железен Хлорид 
Ферисулфат     
Ferrique Сулфат  
Железен Хлорид 
Fluorhydric Киселина 10%     
Fluorhydric Киселина 30%     
Fluorhydric Киселина 40%
Флуорът Борна Киселина 65%      
Флуор Силициева Киселина      
Флуор  
Силикофлуороводородна Киселина 30%
Формалдехид 40% 
Мравчена Киселина 10%
Мравчена Киселина 80%  
Фреон 11, 113, 114, 12, 21, 22    
Мазут
Фуран (Furfuran)        
Furfural  
Галова Киселина     
Желатин  
Гликоза
Глицерин  
Гликол Chloridrine    
Хексан
Хидразин    
Солна Киселина 15%
Водороден Пероксид 10%       
Водороден Пероксид 30%  
Водород    
Водород Сулфид   
Хидрохинон     
Iso Октан    
Изобутилов Алкохол   
Изопропилацетат      
Изопропилов Етер    
Изопропилов Алкохол
Jet Гориво 
Jet Гориво 
Млечна Киселина 10%
Водещ Арсенат     
Осветление Газ - Гр Газ      
Вар      
Смазочни Масла        
Магнезиев Окис     
Магнезиев Карбонат       
Магнезиев Хлорид    
Магнезиев Хидроксид       
Магнезиев Нитрат       
Магнезиев Сулфат  
Манган Сулфат       
Живачен Хлорид  
Живак     
Метан    
Метилакрилат        
Метилов Алкохол 6%
Метил Амил
Метил Бром        
Метил Хлорид
Метил Етил Кетон
Метил-Изобутил-Кетон    
Метилметакрилат    
Минерално Масло
Монохлорбензол    
Нафталин    
Нафта (Светло Масло)       
Природен Газ        
Никелов Хлорид  
Никелов Нитрат       
Никелов Сулфат  
Азотна Киселина 25%   
Азотна Киселина 40%   
Азотна Киселина 60%
Азотен    
Азотен Прекис        
Нитрометан          
Octylsebaceate          
Oil № 1      
Oil № 2         
Oil № 3        
Олеинова Киселина  
Орто-Дихлоробензен     
Оксалова Киселина  
Озон
Палмитинова Киселина 
Paradichlorobenzene  
Параформалдехид       
Пентан      
Перхлорна Киселина      
Перхлоретилен
Бензин
Фенол
Фенилхидразин      
Фосфорна Киселина 30%  
Фосфорна Киселина 85%   
Пикринова Киселина (Вода Sol'N)  
Калиев (Във Вода) 10%   
Калиев Бикарбонат       
Калиев Борат     
Калиев Бром 
Калиев Карбонат (Поташ)
Калиев Хлорат     
Калиев Хлорид
Калиев Цианид  
Калиев Дихромат     
Калиев Хидроксид     
Калиев Нитрат      
Калиев Перманганат 10%  
Калиев Сулфат
Калиев Сулфид       
Пропан  
Пропилен          
Пропиленоксид        
Pure Оцетна Киселина  
Пиридин
Морска Вода
Масло От Семена       
Силиконово Масло    
Сребърен Нитрат     
Сода (Вода В) 10%
Натриев Ацетат  
Сода Бикарбонат     
Натриев Бисулфат    
Натриев Карбонат  
Натриев Хлорат 
Натриев Хлорид
Натриев Цианид  
Натриев Флуорид        
Натриев Флуорид Алуминат 10%        
Натриев Хипохлорит 15%  
Натриев Хипохлорит 30%     
Натриев Hyposulfite  
Натриев Нитрат  
Натриев Нитрит     
Натриев Перборат      
Натриев Пероксид      
Натриев Фосфат 
Натриев Силикат
Натриев Сулфат  
Натриев Сулфид 
Стеаринова Киселина (Мастните Киселини)    
Стирен  
Sulfamic Киселина 10%
Серен Хлорид  
Серен Диоксид    
Серен Триоксид     
Сярна Киселина 10 До 30% 
Сярна Киселина 40 98%
Серниста Киселина 10%   
Серниста Киселина 75%    
Винена Киселина   
Тетрахидрофуран
Тетралин     
Тиосулфат Натриев   
Tin Хлорид  
Толуол
Трихлоро Етан  
Трихлор Етилен
Трикрезил Pholphate       
Trithanol Амин          
Turpent Бензин
Безоловен Газ  
Карбамид 30-50%       
Винил Ацетат      
Винилхлорид    
Бял Дух    
Ксилол
Цинков Хлорид
Цинков Сулфат  

Сподели:
Разпечатай