dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!

DexyFlex®‎

OPŠTI USLOVI PRODAJE ROBE I PROIZVODA KOMPANIJE “RAMER GROUP” DOO PUTEM E-PRODAVNICE: www.dexyflex.eu

 

 

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ove Оpšte odredbe uređuju pravila, način i uslove kupoprodaje ulaznih otirača i drugih atrikala, ostvarenih u e-prodavnici www.dexyflex.eu (nazvane u daljem tekstu kraće „e-prodavnica") kompanije “RAMER GROUP” DOO.

1.2.Ove Оpšte odredbe predstavljaju ugovor o kupoprodaji između “RAMER GROUP” DOO sa sedištem u Varni, Bugarska i adresom u ul. Troleyna 6, reg, po VAC, pod ser.br.1053/1999g., sa JIB 103302389, nazvan u daljem tekstu kraće Prodavac i njegovih Kupaca i navode unapred dogovoreni način i uslove, pod kojima se prebacuje pravo vlasništva nad prodatom robom i vrši plaćanje njene cene.

1.3. Prodavac daje Kupcu mogućnost kupovine ponuđene robe u e-prodavnici i Kupac slanjem zahteva za porudžbinu i plaćanjem odgovarajuće cene to pravo ostvaruje, pridržavajući se ovih Opštih odredbi.

1.4. Ugovor o kupoprodaji između Prodavca i Kupca smatra se zaključenim u trenutku potvrde porudžbine napravljene od strane Kupca, a kod zahteva za porudžbinu robe koja nije na raspolaganju (na lageru), kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim u trenutku plaćanja cene naručene robe.

 

2. POJMOVI

2. U smislu postojećih Opštih odredbi navedeni pojmovi se koriste sa sledećim značenjem:

2.1. „E-prodavnica" je web sajt sa sledećom elektronskom adresom: www.dexyflex.eu za elektronsku trgovinu, to je platforma za prodaju robe na daljinu, koja se isporučuje nakon izričitog slanja zahteva od strane Kupca.

2.2. „Korisnik e-prodavnice” (nazvan u daljem tekstu kraće „kupac”) je svako fizičko ili pravno lice, koje obavlja stvarne aktivnosti u e-prodavnici, u cilju kupovine robe.

2.3. „Roba ” je svaki od predlaganih artikala u e-prodavnici, koji je opisan pomoću osnovnih karakteristika, slikom i prodajnom cenom.

 

3. ZAHTEV ZA NABAVKU  (PORUDŽBENICA)

3.1. Svaki zahtev za nabavku u e-trgovini podnosi se i realizuje u skladu sa Opštim odredbama. U slučaju spora, obavezujući princip u skladu sa tekstom iz navedenih Opštih odredbi, za stranu u ugovoru se smatra osoba, koja je napravila porudžbenicu i /ili je uplatila cenu za poslati zahtev naručene robe u slučajevima kada se ta roba ne nalazi na lageru.

3.2. Kupac šalje zahtev za nabavku popunjavanjem elektronskog formulara, u kome treba obavezno da se navede adresa za isporuku, e-mail adresa i telefon za kontakt.

3.3. Prodavac ne garantuje dostupnost naručenih artikala. U nemogućnosti da ispuni svoje obaveze, iz razloga što roba iz pristiglog zahteva za nabavku nije na raspolaganju ili ne može da bude proizvedena i dostupna u razumnom roku, Prodavac je dužan u okviru 7 /sedam/ radnih dana od dana primanja narudžbenice da obavesti Kupca o tome na njegov e-mail ili telefon.

3.4. Za robu koja nije dostupna, Prodavac navodi rok za isporuku, različit od onog iz tačke t.4.2. Opštih odredaba, sa kojim Kupac može da se složi ili da odbije.

3.5. Prodavac potvrđuje napravljenu od strane Kupca porudžbenicu slanjem elektronskog pisma na navedenu e-mail adresu iz elektronskog formulara, koji je popunio Kupac prilikom slanja zahteva za nabavku.

3.6.Prodavac nije obavezan pristiglim Kupčevim zahtevima za nabavku. Prodavcu oni postaju obavezni za ispunjavanje, kada je vrednost naručene robe iz narudžbenice plaćena u celini od strane Kupca.

3.7. U trenutku izvršenja porudžbine, Kupac izražava svoju bezuslovnu saglasnost sa postojećim Opštim odredbama, pomoću specijalne aplikacije tj. postavljanjem znaka u polju  “Prihvatam Opšte uslove prodaje robe u ovoj e-prodavnici i izjavljujem da imam navršenih 18 godina”, kojom Кupac šalje elektronsku izjavu u smislu Zakona za e-dokumente i e-potpis, kojim izjavljuje da je upoznat sa Opštim odredbama, prihvata ih bezuslovno, bez ograničenja i /ili prigovora i se obavezuje da se ponaša u skladu sa njima. Saglasnost sa ovim Opštim odredbama smatra će se aktivnosti slanja zahteva za nabavku robe od strane Kupca.

3.8. Prodavac zadržava pravo da ograniči prodaju određenih artikala, koji se nalaze u e-prodavnici  www.dexyflex.eu.

 

4. ISPORUKA

4.1. Kupac je dužan da navede u elektronskom formularu za isporuku sledeće podatke : ime i prezime / naziv firme Kupca ili lica koje će primiti isporuku, tačnu adresu za isporuku, koja uključuje: ulicu, broj (ako takav postoji, i broj zgrade, ulaza, sprata i stana), poštanski broj naseljenog mesta, ime naseljenog mesta, telefon i e-mail za povratnu vezu.

4.2. U slučaju da je roba, za koju je stigao zahtev za nabavku, dostupna, ista se isporučuje na navedenu adresu za isporuku Kupca u roku od 7 /sedam/ radnih dana, osim u slučajevima iz t.3.4. postojećih Opštih odredbi.

4.3. Rok iz prethodne tačke počinje da teče od trenutka kada roba bude plaćena, sa izuzetkom u slučajevinma, kada za konkretnu robu je navedeno da plaćanje može biti ostvareno pri preuzimanju iste (plaćanje pouzećem). U slučaju, da postoji mogućnost i da Kupac izabere plaćanje pouzećem, rok počinje da teče od momenta kada bude potvrđen zahtev za nabavku.

4.4. Isporuka se vrši korišćenjem usluga kurirske firme i troškovi isporuke padaju na teret Kupca.

4.5. Ukoliko postoji mogućnost za izbor od strane Kupca – plaćanje pouzećem, troškove kuririske službe za prikupljanje novca u gotovini padaju na teret Kupca.

4.6. Prodavac zadržava pravo da otkaže isporuku potvrđene porudžbine, ako je način isporuke objektivno otežan. U tom slučaju, ako je bilo izvršeno plaćanje za konkretnu porudžbinu od strane Kupca , Prodavac o svom trošku vrši povraćaj uplaćene svote Kupcu.

4.7. Utovar – istovar kod isporuke , nisu deo za koji je odgovoran ili zadužen Prodavac ili kurirska služba, već primalac robe.

4.8. Obaveza isporučivanja robe smatraće se ispunjenom dostavkom robe do zgrade, u kojoj se nalazi adresa za isporuku navedena u elektronskom formularu za isporuku.

4.9. U odsustvu lica koje treba da primi pošiljku u radno vreme na navedenu, od strane Kupca, adresu za isporuku, Prodavac će uložiti maksimalne napore da pronađe Kupca na navedenom broju telefona. Ako takva veza ne može da bude uspostavljena, jer Kupac ne odgovara na zvonjavu telefona ili je telefon isključen, kao i u slučaju da je Kupac naveo nepostojeći ili pogrešan broj telefona, isporuka pošiiljke će se izvršiti prema pravilima i uslovima kurirske firme za dostavu pošiljke.

4.10. Ukoliko je tokom slanja porudžbine navedena adresa nepotpuna ili pogrešna i /ili telefonski broj, ista se smatra nevažećom i za Prodavca se ne pojavljuje obaveza, koju treba da ispuni,

4.11. U slučaju da je Kupac izabrao način plaćanja - uplata na baknovni račun pomoću kreditne ili bankarske kartice, koristeći e-Pay ili Easy-pay sisteme za naplatu, i ne ostvari takvu uplatu, tada za Prodavca se ne pojavljuje obaveza da isporuči naručenu robu.

4.12. U slučaju da je Kupac izabrao plaćanje pouzećem, ali je to odbacio kada mu je za to bila pružena prilika, tada za Prodavca se ne pojavljuje obaveza da isporuči traženu robu.

 

5. PREDAJA ROBE

5.1. Roba se predaje Kupcu ili trećem licu, koje prima i potvrđuje prijem iste u ime Kupca, tako što potpisuje prateću dokumentaciju o isporučenoj robi.

5.2. U slučaju da Kupac ne može da bude pronađan u roku definisanom za isporuku na navedenoj adresi ili nije osiguran dostup i uslovi za predaju robe u definisanom roku i to može da dovede do nemogućnosti uručivanja pošiljke, ali ne krivicom Prodavca, tada se isti oslobađa obaveze isporučivanja naručene robe.

5.3. Prilikom isporuke „plaćanje pouzećem”, roba se predaje samo nakon plaćanja navedenog iznosa u otpremnici pošiljke, u gotovini od strane Kupca /ili drugog primaoca/,

 

6. CENE I METODE PLAĆANJA

6.1. Cene artikala u e-prodavnici su jasno vidljive, ograđene kockom, koja sadrži informacije o tim artiklima. Navedene cene su u valuti bugarski lev sa PDV-om. Cene su za .jedinicu količine i u cenu nisu uračunati troškovi isporujke i troškovi usluge za prikupljanje novca u gotovini.

6.2. Troškovi isporuke, troškovi usluge za priklupljanje novca u gotovini prilikom dostave i plaćanje pouzećem su na račun Kupca, koji ih plaća u skladu sa cenovnikom kurirske firme.

6.3. Prodavac zadržava svoje pravo da može menjati cene proizvoda u bilo kom trenutku. Pri potvrđenoj, od strane Prodavca , narudžbini cena konkretnog/ ih artikla u toj narudžbini ne podleže promeni u periodu od primljenje potvrde do izvršene uplate u određenom roku saglasno t. 6.11

6.4. Eventualni trgovački popust u ceni artikala se ne odnosi na artikle koji su u promociji ili na rasprodaji.

6.5. Plaćanje obavljenje kupovine u e-prodavnici se ostvaruje alternativno na jedan od sledećih načina:

1. pomoću e-Pay sistema ;

2. pomoću Easy-pay sistema;

3. pomoću bankarskih ili kreditnih kartica;

4. uplatom u banci (pre isporuke robe);

5. plaćanje pouzećem prilikom isporuke kurirskom službom (ako postoji takva mogućnost za konkretni arikal).

6.6. Prodavac zadržava pravo da koristi i druge načine plaćanja ili da ograniči načine plaćanja u ostvarenoj kupovini za sve ili za deo predlaganih arikala.

6.7. Plaćanje svih artikala, koji se predlažu u e-prodavnici, se otvaruje prilikom porudžine, osim u slučajevima kada za odrovarajući atikal eksplicitno je navedeno da postoji mogućnost plaćanja pouzećem.

6.8. Plaćanje cene robe i proizvoda u e-prodavnici se vrši samo uz saglasnost Kupca, u slučaju otkaza s njegove strane da plati celokupan iznos porudžbine, Prodavac ima pravo da odbije da sklopi kupoprodajni ugovor i isporuku naručene robe.

6.9. Plaćanje svih artikala i proizvoda, koji se predlažu u e-prodavnici se ne tretira kao avansno plaćanje.

6.10. Kupac je saglasan, da će aktivnosti u slučaju avansnog plaćanja robe, kada do takvog dođe, biti uz izričitu saglasnost u smislu čl. 55, st.1 Zakona za zaštitu korisnika Republike Bugarske.

6.11. Prilikom plaćanja za izvršenu kupovinu u našoj e-prodavnici korišćenjem Easy-pay sistema naplate i bankovim putem, Kupac treba da uplati iznos koji duguje u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon dobijene potvrde o porudžbini od strane Prodavca. Ako u roku definisanom u prethodnoj rečinici, na bankovni račun Prodavca ne bude uplaćen iznos koji duguje Kupac za konkretnu porudžbinu, tada Prodavac prihvata da je Kupac odustao od porudžbine i poništava porudžbinu na osnovu  „neuplaćeni iznos".

 

7.  PREGLED ROBE, GARANCIJA I REKLAMACIJA

7.1. Prilikom dobijanja robe Kupac je dužan obavezno i odmah da je pregleda, ako ustanovi neke očigledne nedostatke i/ili manjak (odustvo) nekih elemenata od prateće opreme, treba obavezno o tome da obavesti osobu koja je izvršila isporuku. U tom slučaju se sastavlja na licu mesta zapisnik u dva jednaka primerka, koji treba da potpišu primalac robe i predstavnik kurirske službe. U zapisniku treba da se navedu i opišu utvrđeni nedostatci.

7.2. U slučaju da Кupac ne napravi reklamaciju tog momenta ili čak i da napravu takvu, ukoliko nije potpisan zapisnik iz t. 7.1., isti gubi pravo kasnije da tvrdi da je isporučena roba imala očigledne nedostatke i/ili je nedostajao neki deo prateće opreme.

7.3. Reklamacije na kupljenu robu u e-prodavnici se vrše po pravilima iz Zakona za zaštitu potrošača Republike Bugarske. Adresa za upućivanje žalbe je: ul. Troleyna 6, Varna (Bugarska), telefon za kontakt : +359 888 803 800, email za korisnike - sales@dexyflex.eu

7.4. Kupac je  dužan da pregleda prispelu robu u 3-dnevnom roku nakod dobijanja, i ako ista ne odgovara njegovim zahtevima, odmah da obavesti Prodavca. Ako Kupac to ne uradi, smatraće se da je roba konačno prihvaćena.

7.5. Prodavac daje, na zahtev Kupca, dokumente u vezi sa prodatom robom, saglasno važećem u trenutku prodaje zakodovastvu.

7.6. Reklamacija treba da bude podnesena u pismenom obliku, sa preciznim opisom navodnih nedostataka i podleže prihvatanju tek kada se utvrdi da njihovo pojavljivanje nije rezultat lošeg utovara, transporta, skladištenja ili nepravilne upotrebe od strane Kupca.

7.7. Kupac gubi pravo na reklamaciju:

- po pitanju nedostataka, koji mogu da budu primećeni običnim pregledavanjem robe (uključujući i takve koji mogu biti na ambalaži i pakovanju iste) u trenutku kada primi robu;

- kod svake prerade, mešanja, korišćenja ili prepakovanja robe, koje se smatra za bezuslovnan znak za njeno prihvatanje.

7.8. Sve reklamacije i garancija su isključene nakon što je Kupac prodao robu trećem licu.

7.9. Prodavac ne nosi odgovornost za nepravilno korišćenje robe.

7.10. Osnovanost navodnih nedostataka procenjuje Prodavac, na bazi predstavljenih uzoraka (mustre) ili neposrednim pregledavanjem reklamirane robe.

7.11. Prilikom prihvatanja reklamacije Prodavac može da predloži da izvrši zamenu ispravnom i kvalitetnom robom o svom trošku ili da smanji cenu za ne više od 10 % /deset procenata/ od dogovorene cene robe.

7.12. Mala, uobičajena u poslovanju ili tehnički neizbežna, odstupanja u količini, kvalitetu ili veličini ne mogu da budu reklamirana.

7.13. Svaka druga odgovornost Prodavca, osim one gore izložene po navedenom redosledu reklamacijske odgovornosti, je isključena saglasno postojećim Opštim odredbama.

 

8. VRAĆANJE KUPLJENIH ARTIKALA IZ E-PRODAVNICE.

8.1. U roku od 7 (sedam) radnih dana, računajući od dana isporuke robe, Kupac koji nije trgovac u smislu Trgovačkog zakona, ima prava po čl. 55 Zakona o zaštiti potrošača Repiblike Bugarske.

8.2. U slučaju kada Kupac ostvaruje svaja prava iz čl. 55 Zakona o zaštiti potrošača Republike Bugarske, treba da pošalje

izjavu o raskidu sklopljenog ugovora Prodavcu i da vrati robu o svom trošku, kao netaknutu celinu,

potpuno kompletnu, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom, bez bilo kakvih spoljašnjih ili unutrašnjih

nedostataka, u originalnom pakovanju (ambalaži) proizvođača, tako što troškovi za isporuku idu na račun Kupca. U slučaju,

da Kupac ne ispoštuje gore navedene uslove, Prodavac ima pravo da odbije raskidanje sklopljenog ugovora.

8.3. Izjava po čl. 55 Zakona za zaštitu potrošča Republike Bugarske treba da bude poslata na adresu na stranici za kontak na navedenom sajtu.

8.4. Kupac je dužan da čuva dobijenu robu, da osigura očuvanje njenog kvaliteta i njenu bezbednost.

8.5. Prodavac je dužan da izvrši povraćaj u punom iznosu Kupcu uplaćenu od njega prodajnu cenu ne kasnije od 30 (trideset) dana računajući od datuma kada je Kupac ostvario gore navedeno pravo.

8.6. Prodavac ne  nosi odgovornost za rashode, koje je Kupac napravio prilikom kupovine robe.

 

9. ZAKLJUČNE KLAUZULE

9.1. Prodavac se brine da informacije u e-prodavnici uvek budu tačne i aktualne, tako što tačne informacije mogu da budu dobijene na brojeve telefone, koji se nalaze na stranici za kontakte na navedenom sajtu.

9.2. Moguće su razlike u nijansi boja na slikama proizvoda na sajtu e-prodavnice i stvarnih nijansi boja na proizvodima.

9.3. Prodavac ne garantuje, da će pristup e-prodavnici da bude bez prekida, neometan,  pravovremeno, siguran i bez greške, koliko je to izvan mogućnosti, kontrole i volje samog Prodavca..

9.4. Prodavac je  administrator ličnih podataka, registrovan po Zakonu za zaštitu ličnih podataka. Prodavac garantuje neprikosnovenost informacije koja sadrže lične podatke, dobijene od strane Kupaca. Objavljivanje je moguće jedino kada je informacija zatražena od državnih organa ili službenih lica, opunomoćenih zakonom da traže i sakupljaju informacije koje sadrže lične podatke, poštujući zakonom propisani način i red. Prihvatanjem postojećih Opštih odredbi, Kupac daje svoju jasnu bezuslovnu i neograničenu saglasnot, da njegovi lični podaci budu sakupljani, čuvani, obrađivani i korišćeni od strane Prodavca samo za ciljeve ugovora o kupoprodaji i isporuku naručene robe iz e-prodavnice.

9.5. Prodavac ne nosi odgovornost za neispunjenje obaveza uzrokovane višom silom (prirodne nepogode, socijalni nemiri, akt državnog ili opštinskog organa i itd.). Ispunjenje obaveza se zaustavlja dok traje viša sila.

9.6. Ove Opše odredbe stupaju na snagu od trenutka njihovog objavljivanja. Prodavac zadržava pravo da  u bilo kom trenutku može da izvrši izmene u postojećim Opštim odredbama. Izvršene izmene stupaju na snagu od trenutka njihovog objavljivanja na navedenom web sajtu i ne odnose se za potvrđene porudžbine, ugovorene pre tog vremena.

9.7. Za svaki spor o postojanju ili radu ovih Opštih odredbi ili u vezi njihovog narušavanja, uključujući sporove i nesaglasnosti u pogledu valjanosti, tumačenju, ispunjavanju ili neispunjavanju, kao i za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Opštim odredbama se primenjuje važeće bugarsko zakonodavstvo, tako što strane uređuju svoje odnose putem sporazuma. U nemogućnosti postizanja sporazuma, spor se podnosi za rešavanje pred Okružnim sudom u Varni. (Bugarska)..

 

Ove „Оpšte odredbe”kompanije Ramer Group DOO za prodaju robe putem e-prodavnice: „www.dexyflex.eu“ su usvojene rešenjem Upravnog odbora kompanije Ramer Group DOO i stupiti na snagu ot 11.01.2021.

 

 

 


Share:
Odštampajte